Bài 1: Mặt cầu, khối cầu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 1 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện ABCD, biết AB=BC=AC=BD=a, AD=b, ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 2 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 3 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác đều ABC cạnh a. ..

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 4 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình lăng trụ đứng có chiều cao h không đổi, ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 5 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác đều ABC cạnh a...

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 6 trang 54 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 7 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 8 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABC có ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 9 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu tứ diện ABCD có tính chất...

Xem lời giải

Bài 10 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 10 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABCD...

Xem lời giải

Bài 11 trang 55 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 11 trang 55 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai tia Ax, By chéo nhau ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 12 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai đường thẳng chéo nhau d1, d2 ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 13 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho mặt cầu tâm O bán kính R và A ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 14 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho đường tròn đường kính AB=2R ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 15 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trong số các hình hộp nội tiếp một mặt cầu bán kính R ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 16 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trong số các hình chóp tam giác đều nội ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 17 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trong số các hình chóp tam giác đều ngoại tiếp

Xem lời giải

Bài 18 trang 56 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 18 trang 56 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABC...

Xem lời giải

Bài 19 trang 57 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 19 trang 57 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác ABC vuông ở A, BC=2a,...

Xem lời giải