CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.2 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.3 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Xét chiều biến thiên các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Hãy chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.5 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.6 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.7 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Với các giá trị nào của m, hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.8 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Với các giá trị nào của a, hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.9 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.12 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.13 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.14 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.15 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.16 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.17 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.18 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.19 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm các hệ số a, b, c sao cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.20 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm các số thực p và q sao cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 13 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.21 trang 13 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau:..

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài