Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.59 trang 22 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.59 trang 22 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.60 trang 22 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.60 trang 22 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm giao điểm của đồ thị (C) của hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.61 trang 22 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.61 trang 22 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Với giá trị nào của m, phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.62 trang 22 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.62 trang 22 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hai hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.63 trang 23 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.63 trang 23 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng các đồ thị của ba hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.64 trang 23 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.64 trang 23 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng parabol (P) có phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.65 trang 23 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.65 trang 23 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng có hai tiếp tuyến chung của parabol...

Xem lời giải

Bài 1.66 trang 23 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.66 trang 23 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.67 trang 23 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.67 trang 23 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.68 trang 24 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.68 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải