Bài 3, 4. Lôgarit, lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Câu 2.33 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai ?

Xem lời giải

Câu 2.34 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính

Xem lời giải

Câu 2.35 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:

Xem lời giải

Câu 2.36 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với giá trị nào nào của x thì mỗi biểu thức sau đây xác định ?

Xem lời giải

Câu 2.37 trang 76 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Câu 2.38 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tìm lôgarit của các số sau theo cơ số a:

Xem lời giải

Câu 2.39 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy sử dụng tính chất của lôgarit để đơn giản biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.40 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biết rằng

Xem lời giải

Câu 2.41 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Lấy lôgarit theo cơ số 3 của mỗi biểu thức sau đây (a > 0, b > 0), rồi viết dưới dạng tổng hoặc hiệu các lôgarit:

Xem lời giải

Câu 2.42 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính giá trị các biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.43 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính giá trị các biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.44 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm x từ đẳng thức

Xem lời giải

Câu 2.45 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm x từ đẳng thức

Xem lời giải

Câu 2.46 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy so sánh

Xem lời giải

Câu 2.47 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.48 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy chứng minh

Xem lời giải

Câu 2.49 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biết

Xem lời giải

Câu 2.50 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biết

Xem lời giải

Câu 2.51 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức sau rồi tính giá trị khi

Xem lời giải

Câu 2.52 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho a, b là độ dài hai cạnh góc vuống, c là độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông ,trong đó

Xem lời giải

Xem thêm