Bài 3. Phương trình đường thẳng - SBT Toán 12 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 55 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình tham số của đường thẳng d, biết :

Xem lời giải

Bài 56 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d biết :

Xem lời giải

Bài 57 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình tham số hoặc chính tắc của đường thẳng d biết :

Xem lời giải

Bài 58 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hai điểm A(2;4;-1) và B(5;0;7).

Xem lời giải

Bài 59 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình đường thẳng trong mỗi trường hợp sau đây :

Xem lời giải

Bài 60 trang 131 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng

Xem lời giải

Bài 61 trang 131 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng d :

Xem lời giải

Bài 62 trang 131 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 63 trang 131 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d

Xem lời giải

Bài 64 trang 132 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian tọa độ Oxyz cho bốn đường thẳng :

Xem lời giải

Bài 65 trang 132 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Tìm tập hợp các điểm cách đều ba điểm A(1;1;1), B(-1;2;0), C(2;-3;2).

Xem lời giải

Bài 66 trang 132 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng

Xem lời giải

Bài 67 trang 133 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tính khoảng cách từ điểm M0

Xem lời giải

Bài 68 trang 133 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho đường thẳng d đi qua điểm M(0;0;1),

Xem lời giải

Bài 69 trang 133 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng sau :

Xem lời giải

Bài 70 trang 133 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

1.Tính góc giữa đường thẳng

Xem lời giải

Bài 71 trang 134 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tính góc giữa đường thẳng

Xem lời giải

Bài 72 trang 134 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Tìm tọa độ hình chiếu

Xem lời giải

Bài 73 trang 134 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Tìm tọa độ điểm đối xứng của M0(2;-3;1) qua mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 74 trang 134 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho hai điểm A(3;1;0), B(-9;4;9)

Xem lời giải

Xem thêm