Trả lời Vận dụng 2 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một đại đội bộ binh có ba trung đội trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội II có 28 chiến sĩ, trung đội III có 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là ƯCLN(24; 28; 36).

Lời giải chi tiết

Số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là ƯCLN(24; 28; 36)

Ta có:

24 = 23.3

28 = 22.7

36 = 22.32

Ta thấy 2 là thừa số nguyên tố chung của 24; 28 và 36. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 22  nên ƯCLN(24; 28; 36) = 4

Vậy có thể xếp được 4 hàng dọc.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu