Trả lời Hoạt động 2 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28. Hãy viết tập hợp ƯC(24, 28).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28.

Lời giải chi tiết

ƯC(24; 28) = {1; 2; 4}


Bình chọn:
4 trên 12 phiếu