Trả lời Vận dụng 1 trang 15 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt

713 200 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018. (Theo Tổng cục Thống kê 10/2019)

Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 = Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 – Diện tích giảm so với vụ Thu Đông năm 2018.

Lời giải chi tiết

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu