Trả lời Hoạt động 1 trang 15 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho a = 28 và b = 34.

a) Tính a + b và b + a.

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính rồi so sánh kết quả

Lời giải chi tiết

a) a + b = 28 + 34 = 62

    b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu