Trả lời thực hành 4 trang 18 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Thực hiện phép tính \(\frac{{ - 4}}{3} - \frac{{12}}{5}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất cộng với số đối của phân số thứ hai.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 4}}{3} - \frac{{12}}{5} = \frac{{ - 4}}{3} + \frac{{ - 12}}{5}\\ = \frac{{ - 20}}{{15}} + \frac{{ - 36}}{{15}} = \frac{{ - 56}}{{15}}\end{array}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài