Trả lời thực hành 1 trang 16 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính: a) \(\frac{4}{{ - 3}} + \frac{{ - 22}}{5}\)

        b) \(\frac{{ - 5}}{{ - 6}} + \frac{7}{{ - 8}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai phân số có mẫu khác nhau, ta quy đồng mẫu số của chúng, sau đó cộng hai phân số có cùng mẫu.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\frac{4}{{ - 3}} + \frac{{ - 22}}{5} = \frac{{4.5}}{{ - 3.5}} + \frac{{ - 22.( - 3)}}{{5.( - 3)}}\\ = \frac{{20}}{{ - 15}} + \frac{{66}}{{ - 15}} = \frac{{86}}{{ - 15}} = \frac{{ - 86}}{{ - 15}}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 5}}{{ - 6}} + \frac{7}{{ - 8}} = \frac{{ - 5.4}}{{ - 6.4}} + \frac{{7.3}}{{ - 8.3}}\\ = \frac{{ - 20}}{{ - 24}} + \frac{{21}}{{ - 24}} = \frac{1}{{ - 24}} = \frac{{ - 1}}{{24}}\end{array}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài