Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 16 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Năm người chung nhau làm kinh doanh, mỗi người đóng góp như nhau. Tháng đầu họ lỗ 2 triệu đồng, tháng thứ hai họ lãi 3 triệu đồng.

a) Em hãy dùng phân số chỉ số tiền thu được của mỗi người trong tháng đầu và tháng thứ hai.

b) Gọi 3 là số chỉ số tiền thu được triệu đồng) của mỗi người trong tháng đầu, và ở là số chỉ số tiền thu được triệu đồng của mỗi người trong tháng thứ hai, thì số tiền thu được của mỗi người trong hai tháng được biểu thị bằng phép toán nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tiền lỗ được biểu thị bằng số nguyên âm.

Số tiền lãi được biểu thị bằng số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

a) Tháng đầu mỗi người thu được: \(\frac{{ - 2}}{5}\), tháng thứ hai thu được \(\frac{3}{5}\)

b) Số tiền thu được của mỗi người trong hai toán được biểu thị: \(\frac{{ - 2}}{5} + \frac{3}{5}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài