Trả lời thực hành 1 trang 24 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết phân số \(\frac{{11}}{2}\)  ở dưới dạng hỗn số và cho biết phần số nguyên, phần phân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy 11 chia 2, thương là phần số nguyên, số dư chia 2 là phần phân số.

Lời giải chi tiết

\(\frac{{11}}{2} = 5\frac{1}{2}\)

Số nguyên: 2

Phần phân số: \(\frac{1}{2}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài