Lý thuyết Hỗn số


Lý thuyết Hỗn số Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 7. Hỗn số

1. Hỗn số

Tổng quát:

Cho a và b là hai số nguyên dương, a > b, a không chia hết cho b. Nếu a chia cho b được thương là q và số dư là r, thì ta viết \(\frac{a}{b} = q\frac{r}{b}\) và gọi \(q\frac{r}{b}\) là hỗn số. Đọc là “q, r phần b”.

Chú ý: Với hỗn số \(q\frac{r}{b}\) người ta gọi q là phần số nguyên và \(\frac{r}{b}\) là phần phân số của hỗn số.

 

2. Đổi hỗn số ra phân số

Ta đổi hỗn số \(q\frac{r}{b}\) thành phân số theo quy tắc sau: \(q\frac{r}{b} = \frac{{q.\,b + r}}{b}.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Hỗn số