Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 25 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chọn các số chia hết cho 5 ở dưới đây:

10; 22; 15; 27; 33; 25; 19; 36; 95.

Có nhận xét gì về chữ số tận cùng chữ số hàng đơn vị của các số chia hết cho 5 em vừa chọn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia các số cho 5 xem có chia hết không và quan sát số tận cùng của mỗi số để nhận xét

Lời giải chi tiết

Các số chia hết cho 5 là: 10; 15; 25; 95

Nhận xét: Các số trên có chữ số tận cùng là: 0; 5


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu