Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 10 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hai phân số \(\frac{3}{{ - 5}}\)\(\frac{{ - 21}}{{35}}\) và cho biết:

a) Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên nào thi được phân số \(\frac{{ - 21}}{{35}}\)

b) Hai phân số đó có bằng nhau không?

c) Nêu ví dụ tương tự.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lấy tử (mẫu) của phân số thứ hai chia cho tử (mẫu) của phân số thứ nhất ta được số cần tìm.

b) Hai phân số \(\frac{a}{b}\)\(\frac{c}{d}\) bằng nhau khi \(a.d = b.c\)

c) Em lấy ví dụ về hai phân số có tính chất trên.

Lời giải chi tiết

 a) Nhân cả tử và mẫu của phân số \(\frac{3}{{ - 5}}\)  với số 7 thì được phân số \(\frac{{ - 21}}{{35}}\).

b) Hai phân số trên bằng nhau, vì \[3.35{\rm{ }} = {\rm{ }} - 5.( - 21)\]

c) Ví dụ: Phân số \(\frac{{ - 2}}{5}\) và phân số \(\frac{4}{{ - 10}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu