Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số


Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số Toán 6 Chân tời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

1. Tính chất 1

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Nhận xét:

  •  Có thể biểu diễn số nguyên ở dạng phân số với mẫu số (khác 0) tuỳ ý.

  •  Mẫu số giống nhau ở hai phân số là -60 còn gọi là mẫu số chung của hai phân số. Khi quy đồng mẫu số hai phân số ,có thể có nhiều cách chọn mẫu số chung.

Chú ý: Có thể quy đồng mẫu số của nhiều phân số bằng cách tìm mẫu số chung của nhiều mẫu số

 

2. Tính chất 2

Nếu chia cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Chú ý: Khi rút gọn phân số, có thể được nhiều kết quả, nhưng các phân số ở các kết quả đó đều bằng nhau.

\(\frac{a}{{ - b}} = \frac{{ - a}}{b}\;(b > 0).\)

Chú ý: Mỗi phân số đều có nhiều phân số bằng nó.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu