Trả lời Luyện tập 1 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Với bốn điểm A, B, C, D như hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là:

a) Hai trong ba điểm A, B, C;

a) Hai trong bốn điểm A, B, C, D.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn 2 điểm phân biệt. Với mỗi 2 điểm phân biệt thì được 1 đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a. Các đoạn thẳng là : AB, AC, BC.

b. Các đọa thẳng là: AB, AC, AD, BC, BD, CD.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu