Lý thuyết Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Hai đoạn thẳng bằng nhau

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa giữa A và B.

Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.

Hai điểm A, B gọi là hai đầu mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.

2. Độ dài đoạn thẳng

     - Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương.

     - Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau

     - Độ dài đoạn thẳng AB còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B.

     - Nếu hai điểm trùng nhau thì khoảng cách giữa chúng bằng 0.

*So sánh hai đoạn thẳng

Ta so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so sánh độ dài của chúng.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu