Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 67 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 67,68 VBT hoá 9. Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo ra 17,22 gam kết tủa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho 6,5 gam muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư tạo ra 17,22 gam kết tủa. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước công thức phân tử đúng của muối sắt clorua.

     A. FeCl2        B. FeCl3          C. FeCl       D. FeCl4

Phương pháp giải:

+) Gọi công thức của muối sắt clorua là FeClx

+) Viết phương trình hóa học: FeClx+ xAgNO3 → Fe(NO3)x + xAgCl

+) Lập phương trình toán học dựa theo phương trình => x=> công thức của muối

Lời giải chi tiết:

+) Gọi công thức của muối sắt clorua là FeClx

Phương trình hóa học: FeClx+ xAgNO3 → Fe(NO3)x + xAgCl↓

                                       6,5                                              17,22

                                    56+35,5x                                  x(108+35,5)

Ta có:  \({{6,5} \over {56 + 35,5x\;}} = {{17,22} \over {x\left( {108 + 35,5} \right)}} <  =  > x = 3\)

Vậy công thức của muối là FeCl3

Đáp án B

Câu 2

Khi hòa tan 6,0 gam hợp kim gồm Cu, Fe và Al trong axit clohidric thấy thoát ra 3,024 lít hidro (đktc) và còn lại 1,86 gam kim loại không tan.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp kim loại.

Phương pháp giải:

+) Tính số mol H2

+) Kim loại không tan là Cu (do Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên Cu không tác dụng với HCl). Gọi số mol Fe và Al lần lượt là: x, y (mol)

+) Viết phương trình hóa học

+) Lập hệ phương trình với 2 ẩn x, y

+) Giải hệ phương trình => % mỗi kim loại

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

b) Số mol H2 = 3,024 : 22,4 = 0,135 mol

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                          → x

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

y                           → 1,5y

Ta có hpt :  

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
56x + 27y = 6,0 - 1,86 \hfill \cr 
x + 1,5y = 0,135 \hfill \cr} \right. = > \left\{ \matrix{
x = 0,045 \hfill \cr 
y = 0,06 \hfill \cr} \right. \cr 
& \% {m_{Cu}}{{1,86} \over 6}.100\% = 31\% \cr 
& \% {m_{Al}} = {{0,06.27} \over 6}.100\% = 27\% \cr 
& \% {m_{Fe}} = {{0,045.56} \over 6}.100\% = 42\% \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí