Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 VBT hoá 9. 1. Cho sơ đồ phản ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho sơ đồ phản ứng:NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Muốn trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 1M cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M?

A. 50ml        B. 200ml       C. 300ml              D. 400ml

Phương pháp giải:

+) Tính nH2SO4

+) Viết phương trình hóa học

+)Tính toán theo phương trình

Lời giải chi tiết:

+) nH2SO4 = 0,1mol

+) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

+) Ta có nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2

=> VNaOH = 0,2 lít = 200ml

Đáp án B

Câu 2

Chất tác dụng với H2O tạo ra dung dịch bazo là:

A. CO2          B. SO2          C. CaO                 D. P2O5.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất: một số oxit bazo tác dụng với nước tạo bazo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Phương trình hóa học: CaO + H2O → Ca(OH)2

Đáp án C

Câu 3

Số mol KOH cần để trung hòa 1,5 mol H2SO4 là:

A. 0,75mol   B. 1,5 mol       C. 3,0 mol          D. 6,0 mol

Phương pháp giải:

+)Viết phương trình hóa học

+)Tính toán theo phương trình

Lời giải chi tiết:

\(\begin{align}& 2KOH+{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\to {{K}_{2}}S{{O}_{4}}+2{{H}_{2}}O \\& =>{{n}_{KOH}}=2{{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=1,5\,.\,2=3mol \\\end{align}\)

Đáp án C

Câu 4

Thể tích dd HCl 0,25M cần để trung hòa 20ml dd Ba(OH)2 0,10 M là:

A. 8ml          B. 16ml          C. 20ml              D. 40ml

Phương pháp giải:

+)Tính n Ba(OH)2

+)Viết phương trình hóa học

+)Tính toán theo phương trình

Lời giải chi tiết:

+) nBa(OH)2 = 0,002mol

+) PTHH: 2HCl + Ba(OH)2 -> BaCl2 + 2H2O

+) Ta có nHCl = 2 nBa(OH)2 = 0,004mol

=> VHCl = 0,016lít = 16ml

Đáp án B


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí