Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 Vở bài tập hoá 9


Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 24 VBT hoá 9. 1. Cho sơ đồ phản ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho sơ đồ phản ứng:NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Muốn trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 1M cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M?

A. 50ml        B. 200ml       C. 300ml              D. 400ml

Phương pháp giải:

+) Tính nH2SO4

+) Viết phương trình hóa học

+)Tính toán theo phương trình

Lời giải chi tiết:

+) nH2SO4 = 0,1mol

+) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

+) Ta có nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2

=> VNaOH = 0,2 lít = 200ml

Đáp án B

Câu 2

Chất tác dụng với H2O tạo ra dung dịch bazo là:

A. CO2          B. SO2          C. CaO                 D. P2O5.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất: một số oxit bazo tác dụng với nước tạo bazo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Phương trình hóa học: CaO + H2O → Ca(OH)2

Đáp án C

Câu 3

Số mol KOH cần để trung hòa 1,5 mol H2SO4 là:

A. 0,75mol   B. 1,5 mol       C. 3,0 mol          D. 6,0 mol

Phương pháp giải:

+)Viết phương trình hóa học

+)Tính toán theo phương trình

Lời giải chi tiết:

\(\begin{align}& 2KOH+{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\to {{K}_{2}}S{{O}_{4}}+2{{H}_{2}}O \\& =>{{n}_{KOH}}=2{{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=1,5\,.\,2=3mol \\\end{align}\)

Đáp án C

Câu 4

Thể tích dd HCl 0,25M cần để trung hòa 20ml dd Ba(OH)2 0,10 M là:

A. 8ml          B. 16ml          C. 20ml              D. 40ml

Phương pháp giải:

+)Tính n Ba(OH)2

+)Viết phương trình hóa học

+)Tính toán theo phương trình

Lời giải chi tiết:

+) nBa(OH)2 = 0,002mol

+) PTHH: 2HCl + Ba(OH)2 -> BaCl2 + 2H2O

+) Ta có nHCl = 2 nBa(OH)2 = 0,004mol

=> VHCl = 0,016lít = 16ml

Đáp án B

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài