Giải Bài 9.45 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong ngày lễ hội tại địa phương, Linh có chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bia có ghi các số 2; 3; 4. Linh ném 30 lần và ghi lại số ở ô mà phi tiêu trúng và được kết quả như sau:

2;4;4;3;2;2;2;4;3;2;2;4;2;3; 2; 2; 2;3; 3; 2; 2; 4; 4; 3;2;2; 2;4;2;2.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số lần phi vào ô số 2

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2” bằng

Số lần phi tiêu vào ô ghi số 2 :  Tổng số lần phi tiêu

Lời giải chi tiết

Số lần phi vào ô số 2 là: 17

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2” là: \(\frac{{17}}{{30}} \approx 56,7\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu