Giải Bài 9.44 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nam chơi Sudoku 50 lần thì có 15 lần thắng cuộc. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Nam thắng khi chơi Sudoku”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Nam thắng khi chơi Sudoku” bằng

Số lần Nam thắng : Tổng số lần chơi

Lời giải chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Nam thắng khi chơi Sudoku” là:

\(\frac{{15}}{{50}} = \frac{3}{{10}} = 30\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu