Giải bài 8 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Số nguyên n có điều kiện gì thì phân số \(\frac{n}{{ - 5}}\)là phân số dương?

b) Số nguyên m có điều kiện gì thì phân số \(\frac{{ - 2}}{{ - m}}\)là phân số âm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Phân số dương là phân số lớn hơn 0.

b) Phân số âm là phân số nhỏ hơn 0.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\frac{n}{{ - 5}} = \frac{{ - n}}{5}\) và \(0 = \frac{0}{5}\);

Để \(\frac{n}{{ - 5}}\)là phân số dương thì \(\frac{n}{{ - 5}} > 0\)hay \(\frac{{ - n}}{5} > \frac{0}{5}\).

Tức là \( - n > 0 \Leftrightarrow n < 0\).

Vậy n là  số nguyên âm.

b) Ta có: \(\frac{{ - 2}}{{ - m}} = \frac{2}{m}\) do đó để \(\frac{{ - 2}}{{ - m}}\)là phân số âm thì \(\frac{2}{m} < 0 \Rightarrow m < 0\)

Vậy n là  số nguyên âm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu