Giải bài 1 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

So sánh hai phân số:

a) \(\frac{{ - 15}}{{1001}}\) và \(\frac{{ - 12}}{{1001}}\)

b) \(\frac{{34}}{{ - 77}}\) và \(\frac{{43}}{{ - 77}}\)

c) \(\frac{{77}}{{ - 36}}\) và \(\frac{{ - 97}}{{45}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Viết hai phân số về dạng hai phân số có cùng một mẫu số dương

Bước 2: So sánh tử số, phân số nào có tử nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) Vì \( - 15 <  - 12\) nên \(\frac{{ - 15}}{{1001}} < \frac{{ - 12}}{{1001}}\);

b) Ta có:\(\frac{{34}}{{ - 77}} = \frac{{ - 34}}{{77}}\) và \(\frac{{43}}{{ - 77}} = \frac{{ - 43}}{{77}}\)

Lại có: \( - 34 >  - 43\) nên \(\frac{{ - 34}}{{77}} > \frac{{ - 43}}{{77}}\) hay \(\frac{{34}}{{ - 77}} > \frac{{43}}{{ - 77}}\).

c) Ta có:\(\frac{{77}}{{ - 36}} = \frac{{ - 385}}{{180}}\) và \(\frac{{ - 97}}{{45}} = \frac{{ - 388}}{{180}}\)

Lại có: \( - 385 >  - 388\) nên \(\frac{{ - 385}}{{180}} > \frac{{ - 388}}{{180}}\) hay \(\frac{{77}}{{ - 36}} > \frac{{ - 97}}{{45}}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu