Giải bài 3 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Sắp xếp các số theo thứ tự

a) tăng dần: \( - 4;\;\frac{{10}}{3};\;\frac{9}{{ - 2}}\) và \(\frac{{ - 22}}{{ - 7}}.\)

b) giảm dần: \(\;\frac{{25}}{{ - 6}};\;\frac{{ - 47}}{{ - 12}};\;4\) và \(\frac{{ - 31}}{8}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: So sánh các phân số dương với nhau

Bước 2: So sánh các phân số âm với nhau (bằng cách đưa về cùng mẫu số dương rồi so sánh tử số)

Bước 3: Sắp xếp.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\frac{{10}}{3} =  \frac{{70}}{{21}} > \frac{{66}}{{21}} = \frac{{ - 22}}{{ - 7}}\) và \( - 4 = \frac{{ - 8}}{2} > \frac{{ - 9}}{2} = \frac{9}{{ - 2}}\)

\( \Rightarrow \;\frac{9}{{ - 2}} <  - 4 < \frac{{ - 22}}{{ - 2}} < \frac{{10}}{3}\)

Do đó ta sắp xếp được theo thứ tự tăng dần như sau: \(\;\frac{9}{{ - 2}}; - 4;\frac{{ - 22}}{{ - 2}};\frac{{10}}{3}\)

b) Ta có: \(\frac{{ - 47}}{{ - 12}} = \frac{{47}}{{12}} < \;\frac{{48}}{{12}} = 4\) và \(\;\frac{{25}}{{ - 6}} = \frac{{ - 100}}{{24}} < \frac{{ - 93}}{{24}} = \frac{{ - 31}}{8}.\)

\(\; \Rightarrow 4 > \frac{{ - 47}}{{ - 12}}\; > \frac{{ - 31}}{8}\; > \;\frac{{25}}{{ - 6}}.\)

Do đó ta sắp xếp được theo thứ tự giảm dần như sau: \(\;4;\frac{{ - 47}}{{ - 12}}\;;\frac{{ - 31}}{8}\;;\;\frac{{25}}{{ - 6}}.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu