Giải bài 4 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) \(\frac{{ - 8}}{{15}} < \frac{1}{{ - 2}}\);

b) \(\frac{{ - 4}}{3} > \frac{5}{{ - 4}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa hai phân số về cùng mẫu dương để so sánh tử số rồi kết luận khẳng định đó đúng hay sai.

Lời giải chi tiết

a) Vì: \(\frac{{ - 8}}{{15}} = \frac{{ - 16}}{{30}} < \frac{{ - 15}}{{30}} = \frac{1}{{ - 2}}\)

\( \Rightarrow \;\) Khẳng định  \(\frac{{ - 8}}{{15}} < \frac{1}{{ - 2}}\) đúng.

b) Vì: \(\frac{{ - 4}}{3} = \frac{{ - 16}}{{12}} < \frac{{ - 15}}{{12}} = \frac{5}{{ - 4}}\)

\( \Rightarrow \;\) Khẳng định  \(\frac{{ - 4}}{3} > \frac{5}{{ - 4}}\) sai.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu