Giải bài 2 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

So sánh:

a) \(\frac{{501}}{{ - 101}}\) và \( - 5\)

b) \( - 12\) và \(\frac{{ - 145}}{{12}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa số nguyên thành dạng phân số có cùng mẫu dương với phân số, rồi so sánh hai tử số.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:\(\frac{{501}}{{ - 101}} = \frac{{ - 501}}{{101}}\) và \( - 5 = \frac{{ - 505}}{{101}}\)

Vì \( - 501 >  - 505\) nên \(\frac{{ - 501}}{{101}} > \frac{{ - 505}}{{101}}\) hay \(\frac{{501}}{{ - 101}} >  - 5\).

b) Ta có: \( - 12 = \frac{{ - 144}}{{12}}\)’

Vì \( - 144 >  - 145\) nên \(\frac{{ - 144}}{{12}} > \frac{{ - 145}}{{12}}\) hay \( - 12 > \frac{{ - 145}}{{12}}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu