Giải bài 3 trang 57 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm các số nguyên x thoả mãn:

a) \({x^2} = 9\)

b) \({x^2} = 100\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^2} = a\)

 x là số nguyên b sao cho b \( \in \)U(a) và b.b =a.

Lời giải chi tiết

a) Vì 3 . 3 = 9 và (-3) . (-3) = 9 nên x = 3 hoặc x = -3.

b) Vì 10 . 10 = 100 và (-10) . (-10) = 100 nên x = 10 hoặc x = -10.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài