Giải Bài 2.47 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy tìm BCNN(105, 140) rồi tìm BC(105, 140)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Tìm BCNN

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố,

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.

*BC(a,b) là bội của BCNN(a,b)

Lời giải chi tiết

+) Phân tích 105 và 140 ra thừa số nguyên tố:

105 = 3.5.7        

140 = 22.5.7

+) Thừa số nguyên tố chung là 5 và riêng là 2; 3 và 7

+) Số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 1, số mũ lớn nhất của 5 là 1, số mũ lớn nhất của 7 là 1

Khi đó BCNN(105, 140) = 22.3.5.7 = 420

BC(105, 140) = B(420) = {0; 420; 840; …}

Vậy BCNN(105, 140) = 420 và BC(105, 140) = B(420) = {0; 420; 840; …}

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài