Giải Bài 1.56 trang 23 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm n, biết:

a) \(5^4= n\)

b) \(n^3 = 125\)

c)\(11^n = 1331\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ \(a^x=b^x\) (a,b,x là số tự nhiên) thì a=b

+ \(a^x=a^y\)(a,x,y là số tự nhiên) thì x=y

Lời giải chi tiết

a) \(5^4= n\) nên 5.5.5.5=n. Do đó 625=n

Vậy n = 625.                                         

b) \(n^3 = 125 \)                          

   \(n^3= 5.5.5\) 

   \(n^3=5^3\)                                       

     n = 5                                           

Vậy n = 5.                                        

c) \(11^n= 1331\)

    \(11^n=11.11.11\)

    \(11^n=11^3\)

      n=3

 Vậy n = 3.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu

Hỏi bài