Chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.1 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.1 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11 . Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )...

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.2 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các đẳng thức sau (với n ∈ N* )...

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.3 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng với mọi n ∈ N* ta có...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 3.4 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.4 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức sau (n ∈ N*)...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.5 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Với giá trị nào của số tự nhiên n ta có...

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.6 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho tổng...

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 107 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.7 trang 107 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét mệnh đề chứa biến...

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 108 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.8 trang 108 sách bài tập đại số và giải tích 11. Đặt....

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 117 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.9 trang 117 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết 5 số hạng đầu và khảo sát tính tăng, giảm của các dãy số (un) biết ...

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 117 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.10 trang 117 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số (un) cho dưới đây, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn ?

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.11 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số (un) xác định bởi...

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.12 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết công thức truy hồi của dãy số ;

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.13 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết năm số hạng đầu của dãy số;...

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.14 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.15 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số...

Xem lời giải

Bài 3.16 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.16 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy chọn dãy số bị chặn trong các dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.17 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy chọn dãy số tăng trong các dãy số...

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 123 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.18 trang 123 sách bài tập đại số và giải tích 11. Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.19 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?...

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.20 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un) biết :...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất