Bài 3: Hàm số liên tục

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu
Bài 4.32 trang 170 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.32 trang 170 sách bài tập đại số và giải tích 11. Vẽ đồ thị của hàm số này.Từ đồ thị dự đoán các khoảng trên đó hàm số liên tục và chứng minh dự đoán đó.

Xem lời giải

Bài 4.33 trang 170 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.33 trang 170 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho ví dụ về một hàm số liên tục trên (a; b].

Xem lời giải

Bài 4.34 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.34 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng nếu một hàm số liên tục trên (a; b] và trên [b; c) thì nó liên tục trên (a; c)

Xem lời giải

Bài 4.35 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.35 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 4.36 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.36 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính liên tục của các hàm số sau: ...

Xem lời giải

Bài 4.37 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.37 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính liên tục của các hàm số sau trên tập xác định của chúng :...

Xem lời giải

Bài 4.38 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.38 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giá trị của tham số m để hàm số ...

Xem lời giải

Bài 4.39 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.39 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.40 trang 171 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.40 trang 171 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m :...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11...

Xem lời giải

Bài 4.41 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.41 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh phương trình ...

Xem lời giải

Bài 4.42 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.42 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số liên tục trên đoạn [a; b] Cho ví dụ minh hoạ...

Xem lời giải

Bài 4.43 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.43 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy giải thích câu trả lời bằng minh hoạ hình học.

Xem lời giải