Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu
Bài 4.18 trang 165 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.18 trang 165 sách bài tập đại số và giải tích 11. Dùng định nghĩa tìm các giới hạn...

Xem lời giải

Bài 4.19 trang 165 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.19 trang 165 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 4.20 trang 165 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.20 trang 165 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải thích bằng đồ thị kết luận ở câu a)...

Xem lời giải

Bài 4.21 trang 165 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.21 trang 165 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hai hàm số ...

Xem lời giải

Bài 4.22 trang 165 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.22 trang 165 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giới hạn của các hàm số sau :...

Xem lời giải

Bài 4.23 trang 165 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.23 trang 165 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính các giới hạn sau :...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 166, 167 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 trang 166, 167 sách bài tập đại số và giải tích 11...

Xem lời giải

Bài 4.24 trang 166 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.24 trang 166 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính giới hạn của các hàm số sau ...

Xem lời giải

Bài 4.25 trang 166 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.25 trang 166 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.26 trang 166 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.26 trang 166 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng:...

Xem lời giải