Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Bài 1.1 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.2 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.3 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y-9=0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành đường thẳng d' đi qua gốc tọa độ và viết phương trình đường thẳng d'.

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.5 trang 10 sách bài tập hình học 11. Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm O, bán kính r nằm về một phía của đường thẳng AB. Lấy điểm M trên (C), rồi dựng hình bình hành ABMM'. Tìm tập hợp các điểm M' khi M di động trên (C).

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 16 SBT hình học 11

Giải bài 1.6 trang 16 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(3; -5), đường thẳng d có phương trình 3x+2y-6=0 và đường tròn (C) có phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 16 SBT hình học 11

Giải bài 1.7 trang 16 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x-5y+7=0 và đường thẳng d' có phương trình 5x-y-13=0. Tìm phép đối xứng trục biến d thành d’.

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 16 SBT hình học 11

Giải bài 1.8 trang 16 sách bài tập hình học 11. Tìm các trục đối xứng của hình vuông.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 16 SBT hình học 11

Giải bài 1.9 trang 16 sách bài tập hình học 11. Cho đường thẳng c, d cắt nhau và hai điểm A, B không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng điểm C trên c, điểm D trên d sao cho tứ giác ABCD là hình thang cân nhận AB là một cạnh đáy (không cần biện luận).

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 16 SBT hình học 11

Giải bài 1.10 trang 16 sách bài tập hình học 11. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B không thuộc d nhưng nằm cùng phía đối với d. Tìm trên d điểm M sao cho tổng các khoảng cách từ đó đến A và B là bé nhất.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 20 SBT hình học 11

Giải bài 1.11 trang 20 sách bài tập hình học 11. Cho tứ giác ABCE. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng tâm E.

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 20 SBT hình học 11

Giải bài 1.12 trang 20 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1;2), M(-2;3), đường thẳng d có phương trình 3x-y+9=0 và đường tròn (C) có phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 21 SBT hình học 11

Giải bài 1.13 trang 21 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x-2y+2=0 và d' có phương trình: x-2y-8=0. Tìm phép đối xứng tâm biến d thành d’ và biến trục Ox thành chính nó.

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 21 SBT hình học 11

Giải bài 1.14 trang 21 sách bài tập hình học 11. Cho ba điểm I, J, K không thẳng hàng. Hãy dựng tam giác ABC nhận I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AB, AC.

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 24 SBT hình học 11

Giải bài 1.15 trang 24 sách bài tập hình học 11. Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 24 SBT hình học 11

Giải bài 1.16 trang 24 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(3;3), B(0;5), C(1;1) và đường thẳng d có phương trình 5x-3y+15=0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d' theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O, góc quay 90°.

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 25 SBT hình học 11

Giải bài 1.17 trang 25 sách bài tập hình học 11. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Điểm A chạy trên nửa đường tròn đó. Dựng về phía ngoài của tam giác ABC hình vuông ABEF. Chứng minh rằng E chạy trên một nửa đường tròn cố định.

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 25 SBT hình học 11

Giải bài 1.18 trang 25 sách bài tập hình học 11. Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCIJ, ACMN, ABEF và gọi O, P, Q lần lượt là tâm đối xứng của chúng...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 28 SBT hình học 11

Giải bài 1.19 trang 28 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho...

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 28 SBT hình học 11

Giải bài 1.20 trang 28 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất