Ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Câu hỏi trắc nghiệm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.49 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.49 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm ...

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.50 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm...

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.51 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.52 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?...

Xem lời giải

Bài 1.53 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.53 trang 39 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?...

Xem lời giải

Bài 1.54 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.54 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox có tọa độ...

Xem lời giải

Bài 1.55 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.55 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), qua phép đối xứng trục Oy thì M là ảnh của điểm có tọa độ...

Xem lời giải

Bài 1.56 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.56 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), ảnh của M qua phép đối xứng trục là đường thẳng x - y = 0 có tọa độ...

Xem lời giải

Bài 1.57 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.57 trang 39 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?...

Xem lời giải

Bài 1.58 trang 39 SBT hình học 11

Giải bài 1.58 trang 39 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 1.59 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.59 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1;2) và M(3;- 1)...

Xem lời giải

Bài 1.60 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.60 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 1.61 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.61 trang 40 sách bài tập hình học 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 1.62 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.62 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 1.63 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.63 trang 40 sách bài tập hình học 11. Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng?...

Xem lời giải

Bài 1.64 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.64 trang 40 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;1). Ảnh của M qua phép quay tâm O...

Xem lời giải

Bài 1.65 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.65 trang 40 sách bài tập hình học 11. Cho tam giác đều tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc...

Xem lời giải

Bài 1.66 trang 40 SBT hình học 11

Giải bài 1.66 trang 40 sách bài tập hình học 11. Cho hình vuông tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O...

Xem lời giải

Bài 1.67 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.67 trang 41 sách bài tập hình học 11. Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O...

Xem lời giải

Bài 1.68 trang 41 SBT hình học 11

Giải bài 1.68 trang 41 sách bài tập hình học 11. Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O...

Xem lời giải

Xem thêm