Bài tập ôn tập chương 1: Hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Bài 1.39 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.39 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.40 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.40 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.41 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.41 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.42 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Vẽ đồ thị của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.43 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.44 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.45 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.46 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.47 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.48 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.49 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.50 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.51 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.52 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.53 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.53 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số y=...

Xem lời giải

Bài 1.54 trang 41 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.54 trang 41 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tập giá trị của hàm số y=...

Xem lời giải

Bài 1.55 trang 41 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.55 trang 41 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình sin 2x...

Xem lời giải

Bài 1.56 trang 41 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.56 trang 41 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin2x...

Xem lời giải

Bài 1.57 trang 41 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.57 trang 41 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình 3(cos...

Xem lời giải

Bài 1.58 trang 41 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.58 trang 41 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho phương trình 8sin...

Xem lời giải