Bài 1: Hàm số lượng giác

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
Bài 1.1 trang 12 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.1 trang 12 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 12 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.2 trang 12 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 12 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.3 trang 12 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.4 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11. Với những giá trị nào của x, ta có mỗi đẳng thức sau...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.5 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.6 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11.Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.7 trang 13 sách bài tập đại số giải tích 11. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.8 trang 13 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tập xác định của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.9 trang 13 sách bài tập đại số giải tích 11. Tập xác định của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.10 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tập xác định của hàm số y...

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.11 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.12 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 14 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.13 trang 14 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem lời giải