Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Bình chọn:
4.5 trên 41 phiếu
Bài 2.32 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.32 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm số hạng thứ năm trong khai triển...

Xem lời giải

Bài 2.33 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.33 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết khai triển của (1+x)...

Xem lời giải

Bài 2.34 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.34 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong khai triển của (1+ax)...

Xem lời giải

Bài 2.35 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.35 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm a và b...

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.36 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định hệ số của số hạng chứa x...

Xem lời giải

Bài 2.37 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.37 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tập hợp E có n phần tử thì tập hợp con của E...

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.38 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hệ số của x...

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 79 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.39 trang 79 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hệ số của x...

Xem lời giải