Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 231 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 231 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các hệ thức sau:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 231 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 231 sách bài tập đại số và giải tích 11. Biến đổi thành tích:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 231 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 231 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giả sử A, B, C là ba góc của tam giác ABC, chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 231 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 231 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho hàm số y = sin4x...

Xem lời giải

Bài 5 trang 232 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 232 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 6 trang 232 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 232 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 7 trang 232 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 232 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 8 trang 232 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 232 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số, trong đó có đúng hai chữ số 2?

Xem lời giải

Bài 9 trang 232 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 232 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một tổ có 10 học sinh trong đó có An, Bình, Chi, Dung và Hương. Có bao nhiêu các xếp 10 bạn đó vào 10 ghế sắp thành hàng ngang sao cho An, Bình ngồi cạnh nhau và Chi, Dung, Hương cũng ngồi cạnh nhau?

Xem lời giải

Bài 10 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số...

Xem lời giải

Bài 11 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 11 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm cấp số cộng...

Xem lời giải

Bài 12 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết ba số hạng đầu của một cấp số cộng, biết rằng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số này là: Sn = 4n2 - 3n.

Xem lời giải

Bài 13 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm số hạng thứ nhất a1 và công bội q của một cấp số nhân (an), biết rằng a4 - a2 =\( - 1\frac{{13}}{{32}}\) và a6 - a4 = -45/512

Xem lời giải

Bài 14 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 14 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy tính giới hạn...

Xem lời giải

Bài 15 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 15 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính giới hạn...

Xem lời giải

Bài 16 trang 233 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 16 trang 233 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính bị chặn của các dãy số với số hạng tổng quát sau:...

Xem lời giải

Bài 17 trang 234 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 17 trang 234 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy tính giới hạn...

Xem lời giải

Bài 18 trang 234 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 18 trang 234 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy tính giới hạn...

Xem lời giải

Bài 19 trang 234 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 19 trang 234 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy tính giới hạn...

Xem lời giải

Bài 20 trang 234 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 20 trang 234 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Xem thêm