Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bình chọn:
4.4 trên 80 phiếu
Bài 1.25 trang 37 SBT Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau.

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.26 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.27 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.28 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.28 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.29 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.29 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.30 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.30 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.31 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.31 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.32 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.32 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.33 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.33 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.34 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.34 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho phương trình 4cos...

Xem lời giải

Bài 1.35 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.35 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cos...

Xem lời giải

Bài 1.36 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.36 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.37 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.37 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.38 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.38 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho phương trình...

Xem lời giải