Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu
Bài 5.40 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.40 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.41 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.41 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.42 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.42 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.43 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.43 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.44 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.44 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.45 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.45 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 5.46 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.46 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.47 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.47 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.48 trang 207 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.48 trang 207 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 5.49 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.49 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 5.50 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.50 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 5.51 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.51 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 5.52 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.52 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm f'(1), f'(2), f'(3) nếu...

Xem lời giải

Bài 5.53 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.53 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm f'(2) nếu...

Xem lời giải

Bài 5.54 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.54 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Với những giá trị nào của x thì...

Xem lời giải

Bài 5.55 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.55 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.56 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.56 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.57 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.57 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số:...

Xem lời giải

Bài 5.58 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.58 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.59 trang 208 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.59 trang 208 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Xem thêm