Bài tập ôn tập chương 3: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.37 trang 132 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.37 trang 132 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 3.38 trang 132 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.38 trang 132 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các đẳng thức sau với n ∈ N*...

Xem lời giải

Bài 3.39 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.39 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh các bất đẳng thức sau...

Xem lời giải

Bài 3.40 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.40 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết năm số hạng đầu của dãy số ;...

Xem lời giải

Bài 3.41 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.41 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.42 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.42 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Ba số có tổng là 217 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, hoặc là các số hạng thứ 2, thứ 9 và thứ 44 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng để tổng của chúng là 820 ?

Xem lời giải

Bài 3.43 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.43 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một cấp số cộng và một cấp số nhân có số hạng thứ nhất bằng 5, số hạng thứ hai của cấp số cộng lớn hơn số hạng thứ hai của cấp số nhân là 10, còn các số hạng thứ ba bằng nhau. Tìm các cấp số ấy.

Xem lời giải

Bài 3.44 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.44 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng nếu ba số lập thành một cấp số nhân, đồng thời lập thành cấp số cộng thì ba số ấy bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 3.45 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.45 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số nhân ...

Xem lời giải

Bài 3.46 trang 133 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.46 trang 133 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có thể có một tam giác vuông mà số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng không ?

Xem lời giải

Bài 3.47 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.47 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính tổng :...

Xem lời giải

Bài 3.48 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.48 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính tổng :...

Xem lời giải

Bài 3.49 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.49 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm m để phương trình ...

Xem lời giải

Bài 3.50 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.50 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.51 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.51 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số...

Xem lời giải

Bài 3.52 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.52 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số nhân...

Xem lời giải

Bài 3.53 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.53 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số...

Xem lời giải

Bài 3.54 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.54 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng ...

Xem lời giải

Bài 3.55 trang 135 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.55 trang 135 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số nhân...

Xem lời giải

Bài 3.56 trang 135 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.56 trang 135 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số ...

Xem lời giải