Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Bài 1.14 trang 23 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.14 trang 23 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 23 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.15 trang 23 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.16 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.17 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.18 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.19 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cot...

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 24 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.20 trang 24 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình tan...

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.21 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sin3x...

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.22 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cos...

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.23 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình tan...

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.24 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm lớn nhất của phương trình sin...

Xem lời giải