Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu
Bài 5.12 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.12 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.13 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.14 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.15 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.16 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 5.17 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.17 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 5.18 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.18 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Rút gọn:...

Xem lời giải

Bài 5.19 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.19 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài 5.20 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.20 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 203, 204, 205 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 203, 204, 205 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem lời giải

Bài 5.21 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.21 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài 5.22 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.22 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 5.23 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.23 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x ∈ R ...

Xem lời giải

Bài 5.24 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.24 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải bất phương trình:...

Xem lời giải

Bài 5.25 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.25 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính g'(1) biết:...

Xem lời giải

Bài 5.26 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.26 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính φ'(2), biết...

Xem lời giải

Bài 5.27 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.27 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng nếu S(r) là diện tích hình tròn bán kính r thì S'(r) làchu vi đường tròn đó.

Xem lời giải

Bài 5.28 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.28 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng nếu V(R) là thể tích hình cầu bán kính R thì V'(R) là diện tích mặt cầu đó.

Xem lời giải

Bài 5.29 trang 203 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.29 trang 203 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng với r là hằng số thì đạo hàm V'(h) bằng diện tích đáy hình trụ và với h là hằng số thì đạo hàm V'(r) bằng diện tích xung quanh của hình trụ.

Xem lời giải