Bài 4: Cấp số nhân

Bình chọn:
4.6 trên 100 phiếu
Bài 3.27 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.27 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số với ...

Xem lời giải

Bài 3.28 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.28 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân ...

Xem lời giải

Bài 3.29 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.29 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm số các số hạng của cấp số nhân...

Xem lời giải

Bài 3.30 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.30 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân ...

Xem lời giải

Bài 3.31 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.31 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Bốn số lập thành một cấp số cộng.Lần lượt trừ mỗi số ấy cho 2, 6, 7, 2 ta nhận được một cấp số nhân.Tìm các số đó...

Xem lời giải

Bài 3.32 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.32 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết bốn số xen giữa các số 5 và 160 để được một cấp số nhân...

Xem lời giải

Bài 3.33 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.33 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số...

Xem lời giải

Bài 3.34 trang 132 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.34 trang 132 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy chọn dãy số là cấp số nhân trong các dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.35 trang 132 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.35 trang 132 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tổng S_n bằng:...

Xem lời giải

Bài 3.36 trang 132 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.36 trang 132 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số nhân ...

Xem lời giải