Bài 2: Dãy số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.9 trang 117 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.9 trang 117 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết 5 số hạng đầu và khảo sát tính tăng, giảm của các dãy số (un) biết ...

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 117 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.10 trang 117 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số (un) cho dưới đây, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn ?

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.11 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số (un) xác định bởi...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 3.12 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.12 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết công thức truy hồi của dãy số ;

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.13 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết năm số hạng đầu của dãy số;...

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.14 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.15 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số...

Xem lời giải

Bài 3.16 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.16 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy chọn dãy số bị chặn trong các dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 118 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.17 trang 118 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy chọn dãy số tăng trong các dãy số...

Xem lời giải