Bài 3: Cấp số cộng

Bình chọn:
4.8 trên 105 phiếu
Bài 3.18 trang 123 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.18 trang 123 sách bài tập đại số và giải tích 11. Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số ...

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.19 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?...

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.20 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un) biết :...

Xem lời giải

Bài 3.21 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.21 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính số các số hạng của cấp số cộng nếu...

Xem lời giải

Bài 3.22 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.22 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm cấp số cộng biết...

Xem lời giải

Bài 3.23 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.23 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm x từ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.24 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.24 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng chứng minh rằng nếu...

Xem lời giải

Bài 3.25 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.25 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng với...

Xem lời giải

Bài 3.26 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.26 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng...

Xem lời giải