Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 36 Vở bài tập hoá 9


Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 36 VBT hoá 9. Biết phản ứng điều chế phân đạm ure là :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Biết phản ứng điều chế phân đạm ure là : 2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O

Muốn sản xuất 6 tấn ure cần khối lượng amoniac là đáp số nào sau đây?

A. 68 tấn              B. 34 tấn                 C. 3,4 tấn               D. 6,8 tấn

Phương pháp giải:

+) Tính theo PTHH

+) Sử dụng qui tắc tam suất

Lời giải chi tiết:

2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O

Phương trình (gam):   2. 17                        60

Đề bài (tấn):                 x←                       6

Áp dụng qui tắc tam suất:  \(x = {{6.\,2.\,17} \over {60}} = 3,4\,\,(\tan )\)

Đáp án C

Câu 2

Biết PTHH của phản ứng điều chế phân đạm amoni nitrat:

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 → 2NH4NO3 + CaCO3

Từ 48 tấn (NH4)2CO3 sản xuất được lượng phân đạm NH4NO3 là:

A. 16 tấn              B. 1,6 tấn               C. 0,8 tấn                D. 80 tấn

Phương pháp giải:

+) Tính theo PTHH

+) Sử dụng qui tắc tam suất

Lời giải chi tiết:

Tương tự câu 1.

                                   Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 → 2NH4NO3 + CaCO3

Phương trình (gam):                          96                    2. 80

Đề bài (tấn):                                       48                 →x

Áp dụng qui tắc tam suất:  \(x = {{48.\,2.\,80} \over {96}} = 80\,\,(\tan )\)

Đáp án D

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí