Trả lời Thực hành 1 trang 96 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của 30 khách hàng trong sáng chủ nhật và thu được kết quả như sau:

Các loại kem được yêu thích

 

Từ bảng kiểm đếm của bạn Mai, em hãy cho biết:

- Mai đang điều tra về vấn đề gì?

- Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc đề bài để xem Mai đang điều tra về vấn đề gì

- Chỉ ra các loại kem yêu thích của khách hàng và số lượng khách hàng yêu thích chúng.

Lời giải chi tiết

- Mai đang điều tra về vấn đề các loại kem được khách hàng yêu thích.

- Dữ liệu thu thập gồm:

+ Các loại kem yêu thích của khách hàng gồm: Dâu, nho, sầu riêng, sô cô la, vani.

+ Kem dâu được 11 khách hàng yêu thích, kem nho được 4 khách hàng yêu thích, kem sầu riêng

được 8 khách hàng yêu thích, kem sô cô la được 5 khách hàng yêu thích, kem va ni được 2 khách

hàng yêu thích.


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu